The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2016 r. 16 January 2017 print

W grudniu 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 630 nowych bezrobotnych (the 7,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 19,6% mniej niż w grudniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 7,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 10 324 bezrobotnych (8,0% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 23,6% mniej niż w grudniu 2015 r.).

Work – 6381 osób – stanowiło 61,8% general exemptions (w listopadzie było to odpowiednio: 6455 persons and 57,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5192 Unemployment (o 4,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 11,0% mniej niż w grudniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1189 people (the 18,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 40,1% mniej niż w grudniu 2015 r.):

 • 484 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 243 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 154 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (including 137 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 131 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 131 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 41 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 5 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, w ramach bonu zatrudnieniowego, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 157 Unemployment (the 70,3% mniej niż w listopadzie br. i o 78,6% mniej niż w grudniu 2015 r.), including 1 osoba skorzystała z bonu szkoleniowego.

Staże started 193 Unemployment (the 33,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 59,6% mniej niż w grudniu 2015 r.), including 11 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 5 Unemployment (the 88,6% mniej niż w listopadzie br. i o 58,3% mniej niż w grudniu 2015 r.). Żaden z bezrobotnych nie skorzystał z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem była 1 taka osoba).

W grudniu 2016 r. były 3 osoby bezrobotne, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem i przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 99 takich osób).

Według stanu w dniu 31 December 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 000 Unemployment (wobec 14 609 przed miesiącem), including:

 • 4155 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w listopadzie – 4122 people),
 • 2346 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 2550 people),
 • 2273 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 4708 osób), including 200 osób w ramach bonu stażowego (w listopadzie – 215 osób),
 • 869 osób pracowało w ramach robót publicznych (w listopadzie – 1549 people),
 • 148 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w listopadzie – 148 osób), w tym 12 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 10 osób),
 • 111 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w listopadzie – 1082 people), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 71 takich osób),
 • 89 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 444 osoby), nie było osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 16 osób),
 • 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 6 people),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W grudniu 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 75 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie – 267 people). 66 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, 9 osób – w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 7398 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3640 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4481 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 27,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,8% mnie niż w grudniu 2015 r.). W grudniu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 3731 places (o 27,4% mniej), liczba availability of professional activation do 110 places (o 49,3% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 640 places (o 21,0% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 107 dotyczyło odbywania stażu, 3 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 348 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 14 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3275 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 30 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance