La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komunikat dotyczący konkursu 8.2.1 RPO WK-P 24 Janvier 2017 imprimer

S'il vous plaît noter, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/29/17 à partir de 18 stycznia 2017 r. zatwierdził aktualizację Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 dans le sous-mesure 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia RPO WK-P.

1) Zmiany w treści Regulaminu Konkursu:
W podrozdziale 4.4 Lista ocenionych projektów zapis otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy do wnioskodawcy wysyłane jest pismo, o którym mowa w lit. a, IP niezwłocznie zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o dofinansowanie projektu o przekazanie informacji, czy dany wnioskodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie projektu – oraz wskazany/-ni we wniosku o dofinansowanie projektu partner/-rzy (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie) nie podlega/-ją wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 Ustawy z dnia 27 Août 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 Juin 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Non. 125, poz. 846 z późn. zm.). IP występuje w tym samym terminie do Ministerstwa Sprawiedliwości (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego) z zapytaniem, czy w stosunku do wnioskodawcy oraz partnera (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 9 paragraphe. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 Octobre 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).

w miejsce:

„W przypadku, gdy do wnioskodawcy wysyłane jest pismo, o którym mowa w lit. a, IP niezwłocznie zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o dofinansowanie projektu o przekazanie informacji, czy dany wnioskodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie projektu – oraz wskazany/-ni we wniosku o dofinansowanie projektu partner/-rzy (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie) nie podlega/-ją wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 Ustawy z dnia 27 Août 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów fDzanVousowà partir denych z udArticlełem śavec la suiteeuzm.ejskich (Dz. U. Non. 125, poz. 846 z późn. zm.). IP występuje w tym samym terminie do Ministerstwa Sprawiedliwości (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego) z zapytaniem, czy w stosunku do wnioskodawcy oraz partnera (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ust. 1 point 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 Octobre 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).

W podrozdziale 5.1 Informations générales zapis otrzymuje brzmienie:

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IP z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego) pisemnej informacji, że dany wnioskodawca oraz partner (o ile dotyczy) nie zostali wykluczeni z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów:

 • 207 paragraphe. 4 ustawy z dnia 27 Août 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. Vous. 2013 r. Article. 885 avec la suite. zm.);
 • 9 paragraphe. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 Octobre 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. Vous. à partir de 2015 r. Article. 1212 avec la suite. zm.).

w miejsce:

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IP z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego) pisemnej informacji, że dany wnioskodawca oraz partner (o ile dotyczy) nie zostali wykluczeni z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów:

 • 207 paragraphe. 4 ustawy z dnia 27 Août 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. Vous. 2013 r. Article. 885 avec la suite. zm.);
 • 12 paragraphe. 1 point 1 ustawy z dnia 15 Juin 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Vous. Article. 769);
 • 9 paragraphe. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 Octobre 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. Vous. à partir de 2015 r. Article. 1212 avec la suite. zm.).

Powyższe zmiany wynikają z braku możliwości pozyskania na danym etapie od wnioskodawcówosób fizycznych prowadzących działalność gospodarcząinformacji niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości z tytułu artykułu art. 12 ust. 1 point 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Pozostałe zmiany w treści Regulaminu Konkursu wynikają z aktualizacji aktów prawnych.

 • Zmiany w załącznikach do Regulaminu Konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu Konkursu:

 1. załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;
 2. załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe);
 3. załącznik nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu;
 4. załącznik nr 13 – Wzór harmonogramu płatności;
 5. załącznik nr 16 – Wzór oświadczenia uczestnika projektu;
 6. załącznik nr 17 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług;
 7. załącznik nr 18 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług – partner;
 8. załącznik nr 23 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
 9. załącznik nr 24 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 10. załącznik nr 25 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 11. załącznik nr 27 – Wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji;
 12. załącznik nr 36 – Obowiązki informacyjne beneficjenta.

Zmiany ww. załączników wynikają m.in. z zawarcia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w dniu 22 Décembre 2016 r. Aneksu nr 1 do Porozumienia nr RR-IV-O.041.39.2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Systemów teleinformatycznych wspierających Realizację Programów Operacyjnych w związku z realizacją określonych w Porozumieniu RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15.04.2015 zadań w ramach VIII Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zawartego 26.08.2015 r., aktualizacji wytycznych horyzontalnych oraz aktualizacji aktów prawnych.

Najważniejsze wprowadzone zmiany w załącznikach obejmują:

 • aktualizację zapisów dotyczących zamówień w ramach projektów, w związku nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.;
 • aktualizację zapisów dotyczących ochrony danych osobowych w związku z zawarciem w dniu 22.12.2016 r. przez WUP w Toruniu Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania wytycznych horyzontalnych;
 • wprowadzenie obowiązku monitorowania wskaźników horyzontalnych;
 • wprowadzenie zapisów dotyczących stawek jednostkowych;
 • wprowadzenie definicji rachunku bankowego BGK oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 • aktualizację aktów prawnych;
 • zmiany redakcyjne nie mające wpływu na część merytoryczną załączników.

Powyższe zmiany w Regulaminie Konkursu oraz załącznikach nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 obowiązują od 18 Janvier 2017 r.

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale