La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PO WER 2014-2020 24 Janvier 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 30 Janvier 2017 r. faire 10 lutego 20r7 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu w systemie SOWA opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem e-PUAP w terminie od 30 Janvier 2017 r. godz. 0:00 faire 10 lutego 2017 r. godz. 23:59.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi się mieścić w terminie: à partir de 01.01.2017 r. faire 30.06.20r8 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER wynosi łącznie 82 752 615,00 PLN zgodnie z Rocznym Planem Działania na rok 2017.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

 

 • Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

email: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

 • Groupe d'étude sur. Projektów Pozakonkursowych

tel. (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 71

email: wup małpa wup kropka torun kropka pl

 

Pobierz: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje że wprowadzono zmiany w ogłoszeniu o naborze nr POWR.01.01.02-IP.23-04-001/17  zgodnie z załącznikiem.

Pobierz: Załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale