The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja dotycząca planowania zamknięcia konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2. RPO WK-P 27 January 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie  informuje, iż z dniem 1 lutego 2017 roku planowane jest zamknięcie konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Zarząd Województwa na najbliższym posiedzeniu.

Zamknięcie konkursu wynika z konieczności zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Zmiana przedmiotowych kryteriów pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie środków unijnych oraz możliwość ubiegania się
o dofinansowanie przez większą liczbę podmiotów.

Po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 informacja o nowym konkursie w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe zostanie zamieszczona na stronie internetowej WUP w Toruniu, www.mojregion.eu oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance