La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja dotycząca planowania zamknięcia konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2. RPO WK-P 27 Janvier 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie  informuje, iż z dniem 1 lutego 2017 roku planowane jest zamknięcie konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Zarząd Województwa na najbliższym posiedzeniu.

Zamknięcie konkursu wynika z konieczności zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Zmiana przedmiotowych kryteriów pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie środków unijnych oraz możliwość ubiegania się
o dofinansowanie przez większą liczbę podmiotów.

Po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 informacja o nowym konkursie w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe zostanie zamieszczona na stronie internetowej WUP w Toruniu, www.mojregion.eu oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale