The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 6 February 2017 print

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 4/133/17 on 1 lutego  2017 r. zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zaktualizowanym Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego stanowiący załącznik nr 5 do SzOOP. Do przedmiotowego wykazu m.in. została dodana informacja na temat projektów pozakonkursowych PUP, które mogą zostać wyłonione do dofinansowania w ramach III naboru wniosków o dofinansowanie projektu, planowanego do uruchomienia w I kwartale 2017 r.

Wykaz zmian w SZOOP RPO WK-P z dnia 1 lutego 2017 r.pdf
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P z 1 lutego 2017 r.pdf  (plik zip – 27 MB)
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników.pdf
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów.pdf
Załącznik nr 5 – Wykaz projektów pozakonkursowych.pdf
Załącznik nr 7 – Zastosowanie kategorii interwencji.pdf
Załącznik nr 8 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji DEGURBA.pdf
Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKSczęść 1.pdf
Załącznik nr 9 – Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKSczęść 2.pdf
   Załącznik 1 do Podręcznika część 1.pdf
   Załącznik 1 do Podręcznika część 2.pdf
Załącznik nr 10 – Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance