The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2017 r. 10 February 2017 print

W styczniu 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 599 nowych bezrobotnych (the 0,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 12,4% mniej niż w styczniu 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,6% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 8870 bezrobotnych (14,1% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 2,2% mniej niż w styczniu 2016 r.).

Work – 5017 osób – stanowiło 56,6% general exemptions (w grudniu było to odpowiednio: 6381 persons and 61,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4331 Unemployment (o 16,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 7,9% mniej niż w styczniu 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 686 people (the 42,3% less than in the previous month, ale o 65,3% więcej niż w styczniu 2016 r.):

 • 189 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 150 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 151 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 148 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 126 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 40 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 23 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 7 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 15 Unemployment (the 90,4% mniej niż w grudniu 2016 r. i o 59,5% mniej niż w styczniu 2016 r.), including 4 osoby skorzystały z bonu szkoleniowego.

Staże started 246 Unemployment (the 27,5% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 36,4% mniej niż w styczniu 2016 r.), including 2 osoby skorzystały z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 39 Unemployment (the 680,0% więcej niż w grudniu 2016 r. i o 62,5% więcej niż w styczniu 2016 r.). Żaden z bezrobotnych nie skorzystał z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

W styczniu 2017 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem były 3 takie osoby, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem były 94 takie osoby).

Według stanu w dniu 31 January 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 9361 Unemployment (wobec 10 000 przed miesiącem), including:

 • 4269 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w grudniu – 4155 people),
 • 2116 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 2346 people),
 • 2054 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 2273 osoby), including 185 osób w ramach bonu stażowego (w grudniu – 200 osób),
 • 634 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w grudniu – 869 people),
 • 145 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w grudniu – 148 osób), w tym 14 osób powyżej 60 roku życia (przed mipeoplecem – 12 osób),
 • 78 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 89 people), 4 osoby skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – nie było takich osób),
 • 57 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w grudniu – 111 people), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 9 people),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W styczniu 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 318 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu 2016 r. – 75 people). 318 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, nie było osób, które wzięły udział w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu stycznia 2017 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 16 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 1 531 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” w ramach Działania 8.1 “Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 5 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 738 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7506 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 67,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 35,6% więcej niż w styczniu 2016 r.). W styczniu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 5296 places (o 41,9% więcej), liczba availability of professional activation do 1392 places (o 1165,5% więcej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 818 places (o 27,8% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 823 dotyczyło odbywania stażu, 569 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 376 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 14 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  było 25 takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5614 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 1/2017 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2017

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance