Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2017 r 6 März 2017 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 28 lutego 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 102 505 bezrobotnych. Dies war 746 Menschen (0,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 244 osoby (10,7%) mniej niż w końcu lutego 2016 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 17 powiatach województwa (von 3 osób w Bydgoszczy do 160 osób w powiecie włocławskim).

W lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1031 Menschen (0,9%) i w końcu miesiąca wyniosła 114 749 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2017 r. wyniosła 1384,3 tys. osób, w odniesieniu do stycznia 2017 zmniejszyła się o 12,8 tys. osób, czyli 0,9% (w analogicznym okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 5,2 tys. osób, czyli 0,3%). W stosunku do lutego 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 268,3 tys. osób (16,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W lutym 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7947 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 5,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 4,3% mniej niż w lutym 2016 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung