The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in February 2017 r 6 March 2017 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 28 lutego 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 102 505 bezrobotnych. This was 746 people (0,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 244 osoby (10,7%) mniej niż w końcu lutego 2016 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 17 powiatach województwa (from 3 osób w Bydgoszczy do 160 osób w powiecie włocławskim).

W lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1031 people (0,9%) i w końcu miesiąca wyniosła 114 749 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2017 r. wyniosła 1384,3 tys. osób, w odniesieniu do stycznia 2017 zmniejszyła się o 12,8 tys. osób, czyli 0,9% (w analogicznym okresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 5,2 tys. osób, czyli 0,3%). W stosunku do lutego 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 268,3 tys. osób (16,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In February 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7947 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 5,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 4,3% mniej niż w lutym 2016 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance