Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Komunikat dot. wskaźników rezultatuKonkurs 8.2.1 RPO WK-P 7 März 2017 drucken

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania następujących wskaźników rezultatu, które obligatoryjnie muszą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04) – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04) – osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03) – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03) – osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.

W celu uwzględnienia w ramach aplikacji GWD wszystkich wymienionych powyżej wskaźników, w polu Nazwa wskaźnika należy dwukrotnie wybrać wskaźnik kluczowy, a polu Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika, oprócz  wskazania sposobu oraz podstawy pomiaru osiągnięcia wskaźników projektu, należy określić dla jakiej grupy będzie monitorowany dany wskaźnik, dh:

 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.

Doprecyzowanie zapisów nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung