The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komunikat dot. wskaźników rezultatu – Competition 8.2.1 RPO WK-P 7 March 2017 print

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania następujących wskaźników rezultatu, które obligatoryjnie muszą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04) – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04) – osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03) – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03) – osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.

W celu uwzględnienia w ramach aplikacji GWD wszystkich wymienionych powyżej wskaźników, w polu Nazwa wskaźnika należy dwukrotnie wybrać wskaźnik kluczowy, a polu Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika, oprócz  wskazania sposobu oraz podstawy pomiaru osiągnięcia wskaźników projektu, należy określić dla jakiej grupy będzie monitorowany dany wskaźnik, tj.:

 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.

Doprecyzowanie zapisów nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance