La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komunikat dot. wskaźników rezultatu – Concurrence 8.2.1 RPO WK-P 7 Mars 2017 imprimer

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania następujących wskaźników rezultatu, które obligatoryjnie muszą zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04) – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04) – osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03) – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03) – osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.

W celu uwzględnienia w ramach aplikacji GWD wszystkich wymienionych powyżej wskaźników, w polu Nazwa wskaźnika należy dwukrotnie wybrać wskaźnik kluczowy, a polu Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika, oprócz  wskazania sposobu oraz podstawy pomiaru osiągnięcia wskaźników projektu, należy określić dla jakiej grupy będzie monitorowany dany wskaźnik, tj.:

 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (CR04),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie.
 • Nazwa wskaźnika: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CR03),
  Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika: osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie.

Doprecyzowanie zapisów nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale