Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w lutym 2017 r. 13 März 2017 drucken

W lutym 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 065 nowych bezrobotnych (die 26,0% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 26,8% mniej niż w lutym 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 13,7% tej populacji. W tym samym czasie z  rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 108 23 bezrobotnych (22,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 14,9% mniej niż w lutym 2016 r.).

Podjęcia pracy - 5395 osób – stanowiło 49,8% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w styczniu było to odpowiednio: 5017 osób i 56,6%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4284 bezrobotnych (o 1,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 20,4% mniej niż w lutym 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1111 Menschen (die 62,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, i o 1,6% więcej niż w lutym 2016 r.):

 • 420 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 249 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 231 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 221 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 126 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 41 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 39 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 108 bezrobotnych (o 620,0% więcej niż w styczniu 20die7 r., ale o 36,8% mniej niż w lutym 2016 r.), w tym 1aberan class ="tr_" id="tr_46" data-tokr.="b3PDs2Igc2tvcnp5c3RhxYJvIHogYm9udSBzemtvbGVuaW93ZWdv" data-source="">osób skorzystało z bonu szkoleniowego (o 6 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 15 osób mniej niż w lutym 2016 r.).

Staże rozpoczęło 852 bezrobotnych (o 246,3% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 9,2% mniej niż w lutym 2016 r.), w tym 7 osób skorzystałr.z bonu stażowego (o 5 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 4 osoby mniej niż w lutym 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne podjęło 618 bezrobotnych (die 1484,6% więcej niż w styczniu 2017 r., ale o 3,9% mniej niż w lutym 2016 r.). Żaden z bezrobotnych nie skorzystał z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 46 takich osób).

W lutym 2017 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 96 takich osób).

Według stanu w dniu 28 lutego 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 788 bezrobotnych (wobec 9361 przed miesiącem), w tym:

 • 4317 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w styczniu – 4269 Menschen),
 • 2556 bezrobotnych odbywało staże (w styczniu – 2054 osoby), w tym 179 osób w ramach bonu stażowego (w styczniu – 185 osób),
 • 2084 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w styczniu – 2116 Menschen),
 • 893 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w styczniu – 634 Menschen),
 • 647 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w styczniu – 57 Menschen), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak jak przed miesiącem),
 • 148 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w styczniu – 145 osób), w tym 14 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 14 osób),
 • 135 bezrobotnych odbywało szkolenia (w styczniu – 78 osób), 8 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 4 osoby),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 8 Menschen),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W lutym 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 840 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w styczniu 2017 r. - 318 Menschen). 836 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 4 osoby wzięły udział w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu lutego 2017 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 17 projektów, w ramach których wsparciem zostały objęte łącznie 1 582 osoby pozostające bez pracy (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 14 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 1214 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W lutym 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8044 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 7,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 3,1% mniej niż w lutym 2016 r.). W lutym zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej tun 2331 miejsc (o 67,5% więcej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane - 1244 miejsca (o 52,1% więcej). Zmniejszyła się natomiast liczba ofert na pracę niesubsydiowaną - 4469 miejsc (o 15,6% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1712 dotyczyło odbywania stażu, 619 – prac społecznie użytecznych. Nie zgłoszono propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 229 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 16 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  były 2 takie propozycje.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5614 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lutym 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 2/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung