The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in February 2017 r. 13 March 2017 print

In February 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 065 nowych bezrobotnych (the 26,0% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 26,8% mniej niż w lutym 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 13,7% tej populacji. W tym samym czasie z  rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 108 23 bezrobotnych (22,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 14,9% mniej niż w lutym 2016 r.).

Work – 5395 osób – stanowiło 49,8% general exemptions (in January was duly: 5017 persons and 56,6%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4284 Unemployment (o 1,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 20,4% mniej niż w lutym 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1111 people (the 62,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, i o 1,6% więcej niż w lutym 2016 r.):

 • 420 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 249 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 231 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 221 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 126 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 41 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 39 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 108 Unemployment (o 620,0% więcej niż w styczniu 20the7 r., ale o 36,8% mniej niż w lutym 2016 r.), includibut osób skorzystało z bonu szkoleniowego (o 6 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 15 osób mniej niż w lutym 2016 r.).

Staże started 852 Unemployment (o 246,3% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 9,2% mniej niż w lutym 2016 r.), including 7 osób skorzysr.ło z bonu stażowego (o 5 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, but 4 osoby mniej niż w lutym 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne adopted 618 Unemployment (the 1484,6% więcej niż w styczniu 2017 r., ale o 3,9% mniej niż w lutym 2016 r.). Żaden z bezrobotnych nie skorzystał z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 46 takich osób).

In February 2017 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 96 takich osób).

Według stanu w dniu 28 lutego 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 788 Unemployment (wobec 9361 przed miesiącem), including:

 • 4317 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (in January - 4269 people),
 • 2556 bezrobotnych odbywało staże (w styczniu – 2054 osoby), including 179 osób w ramach bonu stażowego (w styczniu – 185 osób),
 • 2084 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w styczniu – 2116 people),
 • 893 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w styczniu – 634 people),
 • 647 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w styczniu – 57 people), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak jak przed miesiącem),
 • 148 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w styczniu – 145 osób), w tym 14 osób powyżej 60 roku życia (przed mipeoplecem – 14 osób),
 • 135 bezrobotnych odbywało szkolenia (w styczniu – 78 osób), 8 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącpeople 4 osoby),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 8 people),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

In February 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 840 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w styczniu 2017 r. – 318 people). 836 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 4 osoby wzięły udział w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu lutego 2017 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 17 projektów, w ramach których wsparciem zostały objęte łącznie 1 582 osoby pozostające bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 14 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 1214 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W lutym 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8044 vacancies and of professional activation (the 7,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 3,1% mniej niż w lutym 2016 r.). W lutym zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba availability of professional activation do 2331 places (o 67,5% więcej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1244 space (o 52,1% więcej). Zmniejszyła się natomiast liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 4469 places (o 15,6% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1712 dotyczyło odbywania stażu, 619 – prac społecznie użytecznych. Nie zgłoszono propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 229 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 16 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  były 2 takie propozycje.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5614 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

For more information about the situation on the labor market in the region in February 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 2/2017 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2017

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance