Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Komunikat ws. zmiany załącznika nr 7 – RPO WK-P 8.1 16 März 2017 drucken

 1. Zgodnie z Informacją o naborze wniosków ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest przy pomocy karty oceny formalnomerytorycznej wniosku stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej informacji. Jednym z elementów karty oceny formalno-merytorycznej jest narzędzie w postaci standardu minimum spełniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ocena projektu pod kątem zgodności z tymi zasadami jest dokonywana w oparciu o Instrukcję do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS. Standard minimum oraz Instrukcja do niego stanowią część Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 2. Załącznik nr 7 został poprawiony w punkcie 4 dotyczącym spełnienia standardu minimum z uwagi na błąd techniczny.

Doprecyzowanie zapisów nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung