The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 r. 28 March 2017 print

On 23 brand 2017 r. odbyło się drugie w br. spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym zaopiniowano pozytywnie:

 1. Listę zawodów do weryfikacji kryterium premiującego w konkursach prowadzonych w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT oraz Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT i Poddziałania 10.2.3 Kształcenia zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 year.
 3. Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
 4. Powołanie 24 nowych kierunków kształcenia w 11 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto omówiono aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance