La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 r. 28 Mars 2017 imprimer

Sur 23 marque 2017 r. odbyło się drugie w br. spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym zaopiniowano pozytywnie:

 1. Listę zawodów do weryfikacji kryterium premiującego w konkursach prowadzonych w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT oraz Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT i Poddziałania 10.2.3 Kształcenia zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok.
 3. Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
 4. Powołanie 24 nowych kierunków kształcenia w 11 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto omówiono aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale