La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w lutym 2017 r. 28 Mars 2017 imprimer

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w lutym 2017 r.

Według stanu w końcu lutego 2017 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 102 493 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 4. lieu dans le pays.
W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 0,7%, a w stosunku do lutego 2016 r. wystąpił spadek o 10,7% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego  miesiąca   liczba  bezrobotnych  zmniejszyła się  o  1,0%,  a  w  porównaniu z lutym 2016 r. wystąpił spadek o 16,3%).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w lutym wyniosła 12,4%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. lieu dans le pays (za woj. warmińsko-mazurskim).
W odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc., a w stosunku do lutego 2016 r. wystąpił spadek o 1,5 pkt. proc.  (w kraju stopa bezrobocia zmniejszyła się  o 0,1 pkt. proc. , a w stosunku do lutego 2016 r. zmniejszyła się o 1,7 pkt. proc. i wyniosła 8,5%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale