The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór kandydatów na ekspertów – RPO WK-P 29 March 2017 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach dziedziny RYNEK PRACY

Attachments:

 1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach dziedziny RYNEK PRACY.
 2. Formularz kwestionariusza osobowego.
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta.

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór ekspertów EFS”) należy złożyć osobiście w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu lub przesłać pocztą na adres: Regional Labour Office in Toruń, st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, within od 3 kwietnia 2017 r. do 14 April 2017 rr.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów:

 1. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów.
 2. Wykaz dziedzin objętych RPO WK-P 2014-2020 (Zał. 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów)
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (Zał. 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 4. Oświadczenia kandydata na eksperta (Zał. 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 5. Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny formalno-merytorycznej (Zał. 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 6. Protokół z posiedzenia komisji wyboru kandydatów na ekspertów (Zał. 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 7. Wzór umowy zlecenia (Zał. 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 8. Ankieta oceny pracy eksperta (Zał. 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance