La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór kandydatów na ekspertów – RPO WK-P 29 Mars 2017 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach dziedziny RYNEK PRACY

Pièces jointes:

 1. Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach dziedziny RYNEK PRACY.
 2. Formularz kwestionariusza osobowego.
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta.

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór ekspertów EFS”) należy złożyć osobiście w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu lub przesłać pocztą na adres: Bureau régional du Travail à Toruń, RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, w terminie od 3 kwietnia 2017 r. faire 14 Avril 2017 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów:

 1. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów.
 2. Wykaz dziedzin objętych RPO WK-P 2014-2020 (Zał. 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów)
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (Zał. 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 4. Oświadczenia kandydata na eksperta (Zał. 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 5. Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny formalno-merytorycznej (Zał. 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 6. Protokół z posiedzenia komisji wyboru kandydatów na ekspertów (Zał. 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 7. Wzór umowy zlecenia (Zał. 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
 8. Ankieta oceny pracy eksperta (Zał. 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów).
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale