The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 year 30 March 2017 print

Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na 2017 r. zostałrprzyjęty uchwałą Nr 12/472/17 Kujawsko Board of Pomeranian 29 brand 2017 r.

Dokument powstał w oparciu o Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 (KPDZ/2015-2017) i uwzględnia zapisy Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ oraz postanowienia Komunikatu Komisji Europejskiej EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 year:

 • przedstawiono diagnozę sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim;
 • wskazano cele długookresowe (do roku 2020) aktywnej polityki rynku pracy w regionie, w tym ich spójność ze strategią rozwoju województwa;
 • przedstawiono cele i zadania RPD/Z na 2017 r.;
 • wskazano źródła finansowania zadań realizowanych w RPD/Z na 2017 r.;
 • zawarto informacje o sposobie monitorowania realizacji zadań ujętych w RPD/Z na 2017 r. oraz przyjętych wskaźnikach monitorowania.

RPDZ na 2017 r.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance