La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok 30 Mars 2017 imprimer

Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na 2017 r. zostałrprzyjęty uchwałą Nr 12/472/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marque 2017 r.

Dokument powstał w oparciu o Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 (KPDZ/2015-2017) i uwzględnia zapisy Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ oraz postanowienia Komunikatu Komisji Europejskiej EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok:

 • przedstawiono diagnozę sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim;
 • wskazano cele długookresowe (do roku 2020) aktywnej polityki rynku pracy w regionie, w tym ich spójność ze strategią rozwoju województwa;
 • przedstawiono cele i zadania RPD/Z na 2017 r.;
 • wskazano źródła finansowania zadań realizowanych w RPD/Z na 2017 r.;
 • zawarto informacje o sposobie monitorowania realizacji zadań ujętych w RPD/Z na 2017 r. oraz przyjętych wskaźnikach monitorowania.

RPDZ na 2017 r.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale