The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in March 2017 r 7 April 2017 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 98 769 bezrobotnych. Było to o 3724 people (3,6%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 423 osoby (11,2%) mniej niż w końcu marca 2016 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (from 20 osób w powiecie inowrocławskim do 499 osób w powiecie lipnowskim).

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3557 people (3,1%) i w końcu miesiąca wyniosła 111 192 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Poland w końcu marca 2017 r. wyniosła 1325,7 tys. people, w odniesieniu do lutego 2017 zmniejszyła się o 57,7 tys. osób, czyli 4,2% (w analogicznym okpeople w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 52,2 tys. osób, czyli 3,2%). W stosunku do marca 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 274,8 tys. osób (17,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In March 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 10 421 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 29,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 10,7% więcej niż w marcu 2016 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance