The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy 10 April 2017 print

On 6 April 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, na której przedstawiono informacje dotyczące m.in.:

 • stanu realizacji zadań realizowanych przez WUP w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • wykorzystania rezerwy Funduszu Pracy oraz realizacji programu regionalnego,
 • planowanych badań dotyczących rynku pracy w 2017 year,
 • planu szkoleń dla pracowników PUP w bieżącym roku finansowanych przez MR,PiPS,
 • udziału Publicznych Służb Zatrudnienia w tworzeniu sieci współpracy na rzecz kształcenia dla potrzeb rynku pracy,
 • aktualnej i prognozowanie sytuacji na rynku pracy.

Ponadto w dniach 31 marca oraz 6 i 7 April 2017 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach:

 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe (PUP), Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na łączną kwotę 82 752 615,00  zł. W ramach tych projektów zostanie objętych wsparciem 8 778 osób bezrobotnych do 29 years, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym 2 451 osób długotrwale bezrobotne i 170 osób niepełnosprawnych.

Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość  ww. umów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 52 044 527,27 zł. W ramach projektów wsparciem zostaną objęte 5 244 osoby bezrobotne (w tym osoby długotrwale bezrobotne) above 29 years, w szczególności 1 081 osób  w wieku 50 lat i więcej oraz 213 osób z niepełnosprawnościami.

Narada Dyrektorów PUP Narada Dyrektorów PUP
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance