Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO WER 10 April 2017 drucken

Auf 31 marca oraz 6 ich 7 April 2017 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyprojekty pozakonkursowe (PUP), Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na łączną kwotę 82 752 615 PLN. W ramach tych projektów zostanie objętych wsparciem 8 778 Menschen bezrobotnych do 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym 2 451 osób długotrwale bezrobotne i 170 osób niepełnosprawnych.
W ramach projektów PUP udzielane będzie indywidualne i kompleksowe wsparcie, obejmujące co najmniej trzy elementy pomocy: identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy i sporządzenie IPD, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy i wg zdiagnozowanych potrzeb: staże (72,1%), szkolenia (7,35%), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (12,02%), prace interwencyjne (1,27%), bony szkoleniowe, stażowe i na zasiedlenie, studia podyplomowe i szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (łącznie 7,26%). Ww. formy wsparcia w projektach PUP będą realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W projektach powiatowych urzędów pracy musi zostać osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej:
– 43% w przypadku objęcia wsparciem osób niewpisujących się do żadnej z poniższych grup,
– 17% w przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami,
– 35% w przypadku objęcia wsparciem osób długotrwale bezrobotnych,
– 48% w przypadku objęcia wsparciem osób o niskich kwalifikacjach.

Pobierz: Lista umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung