Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w marcu 2017 r. 13 kwietnia 2017 drukuj

W marcu 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 862 nowych bezrobotnych (o 7,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 18,6% mniej niż w lutym 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,9% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko pomorskim wyłączono 14 644 bezrobotnych (35,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 13,4% mniej niż w marcu 2016 r.).

Podjęcia pracy – 7202 osoby – stanowiły 49,2% ogółu wyłączeń (w lutym było to odpowiednio: 5395 osób i 49,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5453 bezrobotnych (o 27,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 14,4% mniej niż w marcu 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1749 osób (o 57,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 14,8% mniej niż w marcu 2016 r.):

 • 568 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 402 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 364 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 370 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 188 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 154 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 43 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 18 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 6 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 282 bezrobotnych (o 161,1% więcej niż w lutym 2017 r., ale o 47,4% mniej niż w marcu 2016 r.), w tym 10 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu, w marcu 2016 r. – 34 osoby).

Staże rozpoczęło 1605 bezrobotnych (o 88,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 17,2% mniej niż w marcu 2016 r.), w tym 8 osób skorzystało z bonu stażowego (o 1 osobę więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 26 osób mniej niż w marcu 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne podjęło 732 bezrobotnych (o 18,4% więcej niż w lutym 2017 r. i o 1,5% więcej niż w marcu 2016 r.). 20 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem było 59 takich osób).

W marcu 2017 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 55 takich osób).

Według stanu w dniu 31 marca 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 13 277 bezrobotnych (wobec 10 788 przed miesiącem), w tym:

 • 4551 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lutym 4317 osób),
 • 3573 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 2556 osób), w tym 129 osób w ramach bonu stażowego (w lutym – 179 osób),
 • 2168 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 2084 osoby),
 • 1334 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w lutym – 647 osób), w tym 20 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),
 • 1215 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym – 893 osoby),
 • 274 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 135 osób), 11 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 8 osób),
 • 154 osoby zatrudnione było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lutym – 148 osób), w tym 13 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 14 osób),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W marcu 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1973 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym 2017 r. – 840 osób). 1958 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 15 osób wzięło udział w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu marca 2017 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 16 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 2190 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 17 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 1420 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W marcu 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 10 771 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 33,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 14,4% więcej niż w marcu 2016 r.). W marcu zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 3292 miejsc (o 41,2% więcej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1973 miejsc (o 58,6% więcej) oraz liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5506 miejsc (o 23,2% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2540 dotyczyło odbywania stażu, 751 – prac społecznie użytecznych.
Zgłoszono jedną propozycję przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 361 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 28 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  zgłoszono 6 takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6649 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 15 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych