Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen März 2017 r. 13 April 2017 drucken

Im März 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 862 nowych bezrobotnych (die 7,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, aber 18,6% mniej niż w lutym 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,9% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko pomorskim wyłączono 14 644 bezrobotnych (35,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 13,4% mniej niż w marcu 2016 r.).

Podjęcia pracy - 7202 osoby – stanowiły 49,2% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w lutym było to odpowiednio: 5395 osób i 49,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5453 bezrobotnych (o 27,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 14,4% mniej niż w marcu 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1749 Menschen (die 57,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 14,8% mniej niż w marcu 2016 r.):

 • 568 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 402 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 364 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 370 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 188 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 154 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 43 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 18 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 6 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 282 bezrobotnych (die 161,1% więcej niż w lutym 2017 r., aber 47,4% mniej niż w marcu 2016 r.), w tym 10 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu, w marcu 2016 r. - 34 Menschen).

Staże rozpoczęło 1605 bezrobotnych (o 88,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 17,2% mniej niż w marcu 2016 r.), w tym 8 osób skorzystało r.bonu stażowego (o 1 osobę więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 26 osób mniej niż w marcu 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne podjęło 732 bezrobotnych (die 18,4% więcej niż w lutym 2017 r. i o 1,5% więcej niż w marcu 2016 r.). 20 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem było 59 takich osób).

Im März 2017 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 55 takich osób).

Według stanu w dniu 31 Marke 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 13 277 bezrobotnych (wobec 10 788 przed miesiącem), w tym:

 • 4551 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lutym 4317 Menschen),
 • 3573 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 2556 osób), w tym 129 osób w ramach bonu stażowego (w lutym – 179 osób),
 • 2168 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 2084 Menschen),
 • 1334 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w lutym – 647 Menschen), w tym 20 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),
 • 1215 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym – 893 Menschen),
 • 274 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 135 osób), 11 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 8 osób),
 • 154 osoby zatrudnione było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lutym – 148 osób), w tym 13 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 14 osób),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

Im März 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1973 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym 2017 r. - 840 Menschen). 1958 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 15 osób wzięło udział w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu marca 2017 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 16 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 2190 osób pozostających bez pracy (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 17 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 1420 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W marcu 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 10 771 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 33,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 14,4% więcej niż w marcu 2016 r.). W marcu zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej tun 3292 miejsc (o 41,2% więcej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane tun 1973 miejsc (o 58,6% więcej) oraz liczba ofert na pracę niesubsydiowaną tun 5506 miejsc (o 23,2% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2540 dotyczyło odbywania stażu, 751 – prac społecznie użytecznych.
Zgłoszono jedną propozycję przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 361 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 28 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  zgłoszono 6 takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6649 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 15 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung