The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in March 2017 r. 13 April 2017 print

In March 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 862 nowych bezrobotnych (the 7,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 18,6% mniej niż w lutym 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,9% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko pomorskim wyłączono 14 644 bezrobotnych (35,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 13,4% mniej niż w marcu 2016 r.).

Work – 7202 people - were 49,2% general exemptions (w lutym było to odpowiednio: 5395 persons and 49,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5453 Unemployment (o 27,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 14,4% mniej niż w marcu 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1749 people (the 57,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 14,8% mniej niż w marcu 2016 r.):

 • 568 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 402 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (including 364 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 370 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 188 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 154 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 43 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 18 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 6 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 282 Unemployment (the 161,1% more than in February 2017 r., but 47,4% mniej niż w marcu 2016 r.), including 10 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu, in March 2016 r. – 34 people).

Staże started 1605 Unemployment (o 88,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 17,2% mniej niż w marcu 2016 r.), including 8 osób skorzystar.o z bonu stażowego (o 1 osobę więcej niż w poprzednim miesiącu, but 26 osób mniej niż w marcu 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne adopted 732 Unemployment (the 18,4% więcej niż w lutym 2017 r. i o 1,5% więcej niż w marcu 2016 r.). 20 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem było 59 takich osób).

In March 2017 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 55 takich osób).

Według stanu w dniu 31 brand 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 13 277 Unemployment (wobec 10 788 przed miesiącem), including:

 • 4551 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lutym 4317 people),
 • 3573 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 2556 osób), including 129 osób w ramach bonu stażowego (w lutym – 179 osób),
 • 2168 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 2084 people),
 • 1334 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w lutym – 647 people), including 20 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),
 • 1215 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym – 893 people),
 • 274 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 135 osób), 11 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącpeople 8 osób),
 • 154 osoby zatrudnione było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w lutym – 148 osób), w tym 13 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 14 osób),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

In March 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1973 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym 2017 r. – 840 people). 1958 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 15 osób wzięło udział w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu marca 2017 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 16 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 2190 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 17 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 1420 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W marcu 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 10 771 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 33,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 14,4% więcej niż w marcu 2016 r.). W marcu zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba availability of professional activation do 3292 places (o 41,2% więcej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1973 places (o 58,6% więcej) oraz liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5506 places (o 23,2% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2540 dotyczyło odbywania stażu, 751 – prac społecznie użytecznych.
Zgłoszono jedną propozycję przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 361 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 28 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  zgłoszono 6 takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6649 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 15 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2017 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2017

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance