Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w kwietniu 2017 r. 12 maja 2017 drukuj

W kwietniu 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9137 nowych bezrobotnych (o 15,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 27,9% mniej niż w kwietniu 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,2% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 867 bezrobotnych (1,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 15,7% mniej niż w kwietniu 2016 r.).

Podjęcia pracy – 7433 osoby – stanowiły 50,0% ogółu wyłączeń (w marcu były to odpowiednio: 7202 osoby i 49,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5279 bezrobotnych (o 3,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 22,1% mniej niż w kwietniu 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 2154 osoby (o 23,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,5% mniej niż w kwietniu 2016 r.):

 • 865 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 410 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 390 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 375 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 236 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 175 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 43 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 27 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 8 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 388 bezrobotnych (o 37,6% więcej niż w marcu 2017 r., ale o 41,7% mniej niż w kwietniu 2016 r.), w tym 10 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu, w kwietniu 2016 r. – 26 osób).

Staże rozpoczęło 1877 bezrobotnych (o 16,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 5,0% mniej niż w kwietniu 2016 r.), w tym 14 osób skorzystało z bonu stażowego (o 6 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4 osoby mniej niż w kwietniu 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne podjęło 605 bezrobotnych (o 17,3% mniej niż w marcu 2017 r. i o 9,2% mniej niż w kwietniu 2016 r.). 40 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 20 osób, przed rokiem było 118 osób).

W kwietniu 2017 r. były 2 osoby bezrobotne, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem nie było takich osób, przed rokiem były 3 osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 30 takich osób).

Według stanu w dniu 30 kwietnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 770 bezrobotnych (wobec 13 277 przed miesiącem i 13 613 osób przed rokiem), w tym:

 • 4839 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w marcu 4551 osób),
 • 4798 bezrobotnych odbywało staże (w marcu – 3573 osoby), w tym 108 osób w ramach bonu stażowego (w marcu – 129 osób),
 • 2138 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w marcu – 2168 osób),
 • 1781 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w marcu – 1334 osoby), w tym 56 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 20 takich osób),
 • 1739 osób pracowało w ramach robót publicznych (w marcu – 1215 osób),
 • 304 bezrobotnych odbywało szkolenia (w marcu – 274 osoby), 12 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 11 osób),
 • 164 osoby zatrudnione były w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w marcu – 154 osoby), w tym 16 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 13 osób),
 • 7 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 8 osób),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W kwietniu 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1783 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w marcu 2017 r. – 1973 osoby). 1783 osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Nie było osób, które wzięły udział w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu kwietnia 2017 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 33 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 9526 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 35 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 6509 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W kwietniu 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7919 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 26,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,1% mniej niż w kwietniu 2016 r.). W kwietniu zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 2095 miejsc (o 36,4% mniej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1611 miejsc (o 18,3% mniej) oraz liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 4213 miejsc (o 23,5% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1758 dotyczyło odbywania stażu, 337 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 416 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 42 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zgłoszono 199 takich propozycji (w tym 197 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5470 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 17 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 4/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych