Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Pierwsze umowy dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisane w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 25 Mai 2017 drucken

Bitte seien geraten, iż w dniach od 10.05.2017 r. tun 23.05.2017rr. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł pierwszych 5 umów o dofinansowanie projektu, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Łączna wartość ww. umów wynosi 3 899 592,25 PLN w tym wartość dofinansowania 3 704 612,61 PLN. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 95% wartości projektów, z tego 91,89 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i 3,11% ze środków krajowych. Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5,00 % wydatków kwalifikowanych.”

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung