The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwsze umowy dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisane w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 25 May 2017 print

Please be advised, that on low 10.05.2017 r. do 23.05.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł pierwszych 5 project financing agreements, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
The total value of the above. contracts is 3 899 592,25 PLN w tym wartość dofinansowania 3 704 612,61 PLN. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 95% value of projects, with the 91,89 % the European Social Fund and 3,11% from the national. Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5,00 % wydatków kwalifikowanych.”

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance