La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwsze umowy dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisane w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 25 Mai 2017 imprimer

S'il vous plaît noter, iż w dniach od 10.05.2017 r. faire 23.05.20r7 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł pierwszych 5 umów o dofinansowanie projektu, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Łączna wartość ww. umów wynosi 3 899 592,25 PLN w tym wartość dofinansowania 3 704 612,61 PLN. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 95% wartości projektów, z tego 91,89 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i 3,11% ze środków krajowych. Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5,00 % wydatków kwalifikowanych.”

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale