Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

ZMIANY PRZEPISÓW DOT. AGENCJI ZATRUDNIENIA od 1 Juni 2017 r. 31 Mai 2017 drucken

VON 1 Juni 2017 r. wchodzą w życie przepisy Gesetz vom 7 April 2017 r. o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.. Sie. von 2017 r. Artikel. 962), zmieniające przepisy Gesetz vom 20 April 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.. Sie. von 2016 r., Artikel. 645, mit anschließendem. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia. Wyjątek stanowią przepisy art. 5 pkt 9 (w zakresie art. 18o ust. 2) oraz art. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia dwóch certyfikatówosobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej;
 • działalności w zakresie pracy tymczasowej, do świadczenia której zawsze będzie wymagane uzyskanie certyfikatu marszałka województwa (również w przypadku świadczenia pracy tymczasowej przez podmioty zagraniczne z UE/EOG);
 • wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy, polegającej na kierowaniu cudzoziemców do pracy do polskich podmiotów
 • rozszerzenia podstaw do wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia dla podmiotów, które naruszyły ustawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia i pomimo wyznaczenia terminu, nie usunęły tych naruszeń (np. dotyczących nieprzedstawienia informacji o działalności agencji zatrudnienia oraz przepisu dotyczącego posiadania lokalu, w którym są świadczone usługi).

Zmiany dotyczące agencji zatrudnienia posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy:

 • na agencje zatrudnienia zostaje nałożony obowiązek złożenia marszałkowi województwa, w terminie do:
 1. dnia 31 August 2017 r., oświadczenia ze wskazaniem, m. in. jakiego rodzaju usługi zamierza świadczyć agencja zatrudnienia (art. 20 przepisów przejściowych);
 2. dnia 15 Januar 2018 r., informacji o adresach lokali do świadczenia usług (art. 21 przepisów przejściowych);
 • agencje zatrudnienia wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą miały możliwość prowadzenia działalności na podstawie dotychczas wydanych certyfikatów, nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r. (art. 20 Absatz. 4 przepisów przejściowych);
 • agencje zatrudnienia obowiązane są do przedstawiania marszałkowi województwa informacji
  o działalności agencji zatrudnienia
  za rok 2017 r. na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych (art. 23 przepisów przejściowych).

Podmioty, im Sinne des Artikels. 18c ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (), tj. świadczące pracę tymczasową bez wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą mogły do końca grudnia 2017 r. świadczyć pracę tymczasową na dotychczasowych zasadach (art. 19 Absatz. 1 przepisów przejściowych).

Przedsiębiorcy zagraniczni o których mowa w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia (), są obowiązani do końca grudnia 2017 r., do złożenia marszałkowi województwa dokumentu uprawniającego ich do prowadzenia działalności w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (art. 19 Absatz. 2 przepisów przejściowych). Tłumaczenia przysięgłe mogą być sporządzane nie tylko przez polskich tłumaczy wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, ale także przez tłumaczy przysięgłych z innych państw członkowskich UE/EOG.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung