The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

ZMIANY PRZEPISÓW DOT. AGENCJI ZATRUDNIENIA od 1 June 2017 r. 31 May 2017 print

From 1 June 2017 r. wchodzą w życie przepisy Act of 7 April 2017 r. o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. You. of 2017 r. Item. 962), zmieniające przepisy Act of 20 April 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. You. of 2016 r., Item. 645, with subsequent. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia. Wyjątek stanowią przepisy art. 5 pkt 9 (w zakresie art. 18o ust. 2) orazpointt. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia dwóch certyfikatów – osobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej;
 • działalności w zakresie pracy tymczasowej, do świadczenia której zawsze będzie wymagane uzyskanie certyfikatu marszałka województwa (również w przypadku świadczenia pracy tymczasowej przez podmioty zagraniczne z UE/EOG);
 • wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy, polegającej na kierowaniu cudzoziemców do pracy do polskich podmiotów
 • rozszerzenia podstaw do wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia dla podmiotów, które naruszyły ustawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia i pomimo wyznaczenia terminu, nie usunęły tych naruszeń (np. dotyczących nieprzedstawienia informacji o działalności agencji zatrudnienia oraz przepisu dotyczącego posiadania lokalu, w którym są świadczone usługi).

Zmiany dotyczące agencji zatrudnienia posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy:

 • na agencje zatrudnienia zostaje nałożony obowiązek złożenia marszałkowi województwa, w terminie do:
 1. dnia 31 August 2017 r., oświadczenia ze wskazaniem, m. in. jakiego rodzaju usługi zamierza świadczyć agencja zatrudnienia (art. 20 przepisów przejściowych);
 2. dnia 15 January 2018 r., informacji o adresach lokali do świadczenia usług (art. 21 przepisów przejściowych);
 • agencje zatrudnienia wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą miały możliwość prowadzenia działalności na podstawie dotychczas wydanych certyfikatów, nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r. (art. 20 paragraph. 4 przepisów przejściowych);
 • agencje zatrudnienia obowiązane są do przedstawiania marszałkowi województwa informacji
  o działalności agencji zatrudnienia
  za rok 2017 r. na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych (art. 23 przepisów przejściowych).

Podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…), tj. świadczące pracę tymczasową bez wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą mogły do końca grudnia 2017 r. świadczyć pracę tymczasową na dotychczasowych zasadach (art. 19 paragraph. 1 przepisów przejściowych).

Przedsiębiorcy zagraniczni o których mowa w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia (…), są obowiązani do końca grudnia 2017 r., do złożenia marszałkowi województwa dokumentu uprawniającego ich do prowadzenia działalności w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (art. 19 paragraph. 2 przepisów przejściowych). Tłumaczenia przysięgłe mogą być sporządzane nie tylko przez polskich tłumaczy wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, ale także przez tłumaczy przysięgłych z innych państw członkowskich UE/EOG.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance