La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

ZMIANY PRZEPISÓW DOT. AGENCJI ZATRUDNIENIA od 1 Juin 2017 r. 31 Mai 2017 imprimer

À partir de 1 Juin 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 Avril 2017 r. o zmianie ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. Vous. à partir de 2017 r. Article. 962), zmieniające przepisy ustawy z dnia 20 Avril 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. Vous. à partir de 2016 r., Article. 645, avec la suite. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia. Wyjątek stanowią przepisy art. 5 pkt 9 (w zakresie art. 18o ust. 2) oraz art. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia dwóch certyfikatówosobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej;
 • działalności w zakresie pracy tymczasowej, do świadczenia której zawsze będzie wymagane uzyskanie certyfikatu marszałka województwa (również w przypadku świadczenia pracy tymczasowej przez podmioty zagraniczne z UE/EOG);
 • wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy, polegającej na kierowaniu cudzoziemców do pracy do polskich podmiotów
 • rozszerzenia podstaw do wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia dla podmiotów, które naruszyły ustawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia i pomimo wyznaczenia terminu, nie usunęły tych naruszeń (np. dotyczących nieprzedstawienia informacji o działalności agencji zatrudnienia oraz przepisu dotyczącego posiadania lokalu, w którym są świadczone usługi).

Zmiany dotyczące agencji zatrudnienia posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy:

 • na agencje zatrudnienia zostaje nałożony obowiązek złożenia marszałkowi województwa, w terminie do:
 1. dnia 31 Août 2017 r., oświadczenia ze wskazaniem, m. in. jakiego rodzaju usługi zamierza świadczyć agencja zatrudnienia (art. 20 przepisów przejściowych);
 2. dnia 15 Janvier 2018 r., informacji o adresach lokali do świadczenia usług (art. 21 przepisów przejściowych);
 • agencje zatrudnienia wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą miały możliwość prowadzenia działalności na podstawie dotychczas wydanych certyfikatów, nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r. (art. 20 paragraphe. 4 przepisów przejściowych);
 • agencje zatrudnienia obowiązane są do przedstawiania marszałkowi województwa informacji
  o działalności agencji zatrudnienia
  za rok 2017 r. na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych (art. 23 przepisów przejściowych).

Podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (), tj. świadczące pracę tymczasową bez wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą mogły do końca grudnia 2017 r. świadczyć pracę tymczasową na dotychczasowych zasadach (art. 19 paragraphe. 1 przepisów przejściowych).

Przedsiębiorcy zagraniczni o których mowa w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia (), są obowiązani do końca grudnia 2017 r., do złożenia marszałkowi województwa dokumentu uprawniającego ich do prowadzenia działalności w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (art. 19 paragraphe. 2 przepisów przejściowych). Tłumaczenia przysięgłe mogą być sporządzane nie tylko przez polskich tłumaczy wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, ale także przez tłumaczy przysięgłych z innych państw członkowskich UE/EOG.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale