The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in May 2017 r. 12 June 2017 print

In May 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9720 nowych bezrobotnych (the 6,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 12,5% mniej niż w maju 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 21,6% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 249 bezrobotnych (10,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,5% mniej niż w maju 2016 r.).

Work – 6329 people - were 47,8% general exemptions (w kwietniu były to odpowiednio: 7433 osoby i 50,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4550 Unemployment (o 13,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 18,3% mniej niż w maju 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1779 people (the 17,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,1% mniej niż w maju 2016 r.):

 • 529 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 349 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 322 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (including 297 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 283 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 226 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 44 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 15 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 10 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 454 Unemployment (the 17,0% more than in April 2017 r., but 11,7% mniej niż w maju 2016 r.r. including 4 osoby skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 10 osób, w maju 2016 r. – 12 people).

Staże started 1517 Unemployment (o 19,2% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 14,1% więcej niż w maju 2016 r.), including 12 osób skr.zystało z bonu stażowego (o 2 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu i o 9 osób mniej niż w maju 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne adopted 324 Unemployment (the 46,4% mniej niż w kwietniu 2017 r., ale o 8,0% więcej niż w maju 2016 r.). 19 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 40 people, przed rokiem nie było takich osób).

In May 2017 r. było 6 osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem były 2 people, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 May 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 18 111 Unemployment (wobec 15 770 przed miesiącem i 15 442 osób przed rokiem), including:

 • 6012 bezrobotnych odbywało staże (w kwietniu – 4798 osób), including 102 osoby w ramach bonu stażowew kwietniu – – peoplesób),
 • 5031 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w kwietniu 4839 people),
 • 2375 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w kwietniu – 2138 people),
 • 2150 osób pracowało w ramach robót publicznych (w kwietniu – 1739 people),
 • 1941 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w kwietniu – 1781 osób), including 59 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącpeopleło 56 osób),
 • 421 bezrobotnych odbywało szkolenia (w kwietniu – 304 osoby), 6 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącupeople12 osób),
 • 167 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w kwietniu – 164 osoby), w tym 14 osób powyżej 60 roku życia (przed mipeoplecem – 16 osób),
 • 13 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 7 osób),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (w poprzednim miesiącu nie było takich osób),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

In May 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1660 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w kwietniu 2017 r. – 1783 osoby). W projektach pozapeoplersowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy wzięło udział 1650 osób, a w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy wzięło udział 10 osób.

Według stanu w końcu maja 2017 year w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 38 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 9813 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 35 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 6464 osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W maju 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8966 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 13,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 22,0% więcej niż w maju 2016 r.). W maju zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba availability of professional activation do 1900 places (o 9,3% mniej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1295 places (o 19,6% mniej). Wzrosła liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5771 places (o 37,0% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1755 dotyczyło odbywania stażu, 145 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 341 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 45 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zgłoszono 5 propincludingi (in the form of subsidizedydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6809 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 5/2017 w zakładce:

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance