La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation du chômage en mai 2017 r. 12 Juin 2017 imprimer

En mai 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9720 nowych bezrobotnych (la 6,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, d'un 12,5% mniej niż w maju 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 21,6% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 249 bezrobotnych (10,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,5% mniej niż w maju 2016 r.).

Podjęcia pracy - 6329 personnes - étaient 47,8% exemptions générales (w kwietniu były to odpowiednio: 7433 osoby i 50,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4550 bezrobotnych (o 13,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 18,3% mniej niż w maju 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1779 personnes (la 17,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,1% mniej niż w maju 2016 r.):

 • 529 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 349 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 322 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 297 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 283 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 226 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 44 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 15 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 10 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 454 bezrobotnych (la 17,0% de plus qu'en Avril 2017 r., d'un 11,7% mniej niż w maju 2016 r.), w tym 4 osoby skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 10 osób, w maju 2016 r. - 12 osób).

Staże rozpoczęło 1517 bezrobotnych (o 19,2% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 14,1% więcej niż w maju 2016 r.), w tym 12 osób skorzr.tało z bonu stażowego (o 2 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu i o 9 osób mniej niż w maju 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne podjęło 324 bezrobotnych (la 46,4% mniej niż w kwietniu 2017 r., ale o 8,0% więcej niż w maju 2016 r.). 19 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 40 personnes, przed rokiem nie było takich osób).

En mai 2017 r. było 6 osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem były 2 personnes, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 Mai 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 18 111 bezrobotnych (wobec 15 770 przed miesiącem i 15 442 osób przed rokiem), w tym:

 • 6012 bezrobotnych odbywało staże (w kwietniu – 4798 osób), w tym 102 osoby w ramach bonu stażowego (w kwietniu – 108 osób),
 • 5031 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w kwietniu 4839 personnes),
 • 2375 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w kwietniu – 2138 personnes),
 • 2150 osób pracowało w ramach robót publicznych (w kwietniu – 1739 personnes),
 • 1941 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w kwietniu – 1781 osób), w tym 59 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 56 osób),
 • 421 bezrobotnych odbywało szkolenia (w kwietniu – 304 osoby), 6 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącupersonnes12 osób),
 • 167 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w kwietniu – 164 osoby), w tym 14 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 16 osób),
 • 13 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 7 osób),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (w poprzednim miesiącu nie było takich osób),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

En mai 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1660 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w kwietniu 2017 r. - 1783 osoby). W projektach pozpersonnesursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy wzięło udział 1650 osób, a w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy wzięło udział 10 osób.

Według stanu w końcu maja 2017 année w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 38 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 9813 osób pozostających bez pracy (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 35 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 6464 osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W maju 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8966 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 13,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 22,0% więcej niż w maju 2016 r.). W maju zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej faire 1900 miejsc (o 9,3% mniej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane faire 1295 miejsc (o 19,6% mniej). Wzrosła liczba ofert na pracę niesubsydiowaną faire 5771 miejsc (o 37,0% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1755 dotyczyło odbywania stażu, 145 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 341 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 45 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zgłoszono 5 propozycji (w tym 4 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6809 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 5/2017 w zakładce:

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale