The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in June 2017 r. 18 July 2017 print

In June 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9125 nowych bezrobotnych (the 6,1% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 16,9% mniej niż w czerwcu 2016 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 16,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 820 bezrobotnych (3,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,2% mniej niż w czerwcu 2016 r.).

Work – 6046 people - were 47,2% general exemptions (w maju były to odpowiednio: 6329 persons and 47,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4330 Unemployment (o 4,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 15,1% mniej niż w czerwcu 2016 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1716 people (the 3,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,1% mniej niż w czerwcu 2016 r.):

 • 470 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 327 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (including 290 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 320 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 285 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 247 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 45 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 15 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 7 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 467 Unemployment (the 2,9% more than in May 2017 r., but 13,5% mniej niż w czerwcu 2016 r.), including 9 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 454 osoby, w czerwcu 2016 r. – 540 osób).

Staże started 1481 Unemployment (o 2,4% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 1,5% więcej niż w czerwcu 2016 r.), including 4 osoby skorzr.tały z bonu stażowego (o 8 osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 32 osoby mniej niż w czerwcu 2016 r.).

Prace społecznie użyteczne adopted 178 Unemployment (the 45,1% mniej niż w maju 2017 r. i o 32,6% mniej niż w czerwcu 2016 r.). Żaden z  bezrobotnych nie skorzystał z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 19 osób, przed rokiem było 20 osób).

In June 2017 r. były 2 osoby bezrobotne, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem było 6 osób, przed rokiem były 2 osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 30 June 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 531 Unemployment (wobec 18 111 przed miesiącem i 16 745 osób przed rokiem), including:

 • 7042 bezrobotnych odbywało staże (w maju – 6012 osób), including 94 osoby w ramach bonu stażowego (w maju – 102 osoby),
 • 5246 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w maju 5031 people),
 • 2425 osób pracowało w ramach robót publicznych (w maju – 2150 people),
 • 2357 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w maju – 2375 people),
 • 1801 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w maju – 1941 osób), including 21 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącpeopleło 59 osób),
 • 470 bezrobotnych odbywało szkolenia (w maju – 421 osób), 9 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącpeople 6 osób),
 • 177 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w maju – 167 osoby), w tym 18 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 14 osób),
 • 12 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 13 osób),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

In June 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1428 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w maju 2017 r. – 1660 osób). W projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy wzięło udział 1427 osób, a w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy wzięła udział 1 osoba.

As of the end of June 2017 year w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 37 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 9630 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 33 projekty, w ramach których wsparciem objęto łącznie 6318 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W czerwcu 2017  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 9039 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 0,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1,0% więcej niż w czerwcu 2016 r.). W czerwcu zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba availability of professional activation do 1749 places (o 7,9% mniej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1228 places (o 5,2% mniej). Wzrosła liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 6062 space (o 5,0% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1505 dotyczyło odbywania stażu, 244 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 399 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 46 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zgłoszono 3 includingsals (w tym 1 na formę subsydiowaną).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 7037 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 12 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 6/2017 w zakładce:

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance