The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komunikat w sprawie zmiany Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 21 July 2017 print

Please be advised, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 29/1333/17 on
20 July 2017 r. zatwierdził aktualizację Ogłoszenia and Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 for Submeasure 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • W Ogłoszeniu and Regulaminie Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

„Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 3 207 145 Euro, including 2 869 551 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 337 594 euro pochodzi
z budżetu państwa.

Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

Kwota wynika ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 26/1235/17 on 4 July 2017 r.”

w miejsce:

„Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 9 500 000,00 zł, including 8 500 000,00 pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 000 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Kwota wynika z Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P 2014-2020 na 2017 year, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Nr 7/283/17 on
22 lutego 2017 r.”

 • W Ogłoszeniu oraz w podrozdziale 1.4 Termin i miejsce naboru oraz harmonogram konkursu Regulaminu Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

Gotowy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 November 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń”. W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz
  z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

W obu przypadkach dopuszczalne jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie
w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy”.

w miejsce:

Gotowy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 November 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie projektu składany w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu należy stosowanie autoryzować. Poprzez autoryzację należy rozumieć złożenie przez wnioskodawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego (kwalifikowanego certyfikatu) bezpośrednio na wniosku o dofinansowanie projektu, zapisanym jako plik .pdf. Podpisanie jedynie korespondencji, której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie projektu na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu, nie jest równoznaczne z podpisaniem elektronicznie formularza wniosku o dofinansowanie projektu.”

 • W podrozdziale 1.6 Kwota dostępna zapis otrzymuje brzmienie:

Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania.

Ogółem: 3 207 145 Euro

Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

w tym wsparcie finansowe EFS:  2 869 551 euro

w tym wsparcie finansowe krajowe:  337 594 euro

Wsparcie udzielane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”

w miejsce:

„Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania.

Ogółem: 9 500 000,00 

w tym wsparcie finansowe EFS:  8 500 000,00 zł

Kwota wynika z Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P 2014-2020 na 2017 year, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Nr 7/283/17 z dnia 22 lutego 2017 r.

w tym wsparcie finansowe krajowe: 1 000 000,00 zł”

Wsparcie udzielane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”

 • W podrozdziale 1.8 Podstawa prawna i dokumenty programowe zapis otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument przyjęty Uchwałą nr 26/1235/17 Kujawsko Board of Pomeranian 4 July 2017 r. (z wyłączeniem Załącznika nr 3).”

w miejsce:

„2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument przyjęty Uchwałą nr 4/133/17 Kujawsko Board of Pomeranian 1 lutego 2017 r. (z wyłączeniem Załącznika nr 3).”

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia alokacji na konkurs w związku z aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz udostępnienia nowej funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie RPO WK-P na lata 2014-2020 pozwalającej Wnioskodawcom na składanie papierowych wersji wniosków na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Powyższe zmiany w Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany do Ogłoszenia and Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 obowiązują od 21 July 2017 r.

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance