La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komunikat w sprawie zmiany Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 21 Juillet 2017 imprimer

S'il vous plaît noter, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 29/1333/17 z dnia
20 Juillet 2017 r. zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 des sous-mesure 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • W Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

„Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 3 207 145 Euro, w tym 2 869 551 euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 337 594 euro pochodzi
z budżetu państwa.

Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

Kwota wynika ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 26/1235/17 z dnia 4 Juillet 2017 r.”

w miejsce:

„Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 9 500 000,00 zł, w tym 8 500 000,00 pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 000 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Kwota wynika z Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P 2014-2020 na 2017 rok, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Nr 7/283/17 z dnia
22 lutego 2017 r.”

 • W Ogłoszeniu oraz w podrozdziale 1.4 Termin i miejsce naboru oraz harmonogram konkursu Regulaminu Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

Gotowy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 Novembre 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń. W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz
  z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

W obu przypadkach dopuszczalne jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie
w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

w miejsce:

Gotowy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 Novembre 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie projektu składany w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu należy stosowanie autoryzować. Poprzez autoryzację należy rozumieć złożenie przez wnioskodawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego (kwalifikowanego certyfikatu) bezpośrednio na wniosku o dofinansowanie projektu, zapisanym jako plik .pdf. Podpisanie jedynie korespondencji, której załącznikiem jest wniosek o dofinansowanie projektu na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu, nie jest równoznaczne z podpisaniem elektronicznie formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

 • W podrozdziale 1.6 Kwota dostępna zapis otrzymuje brzmienie:

Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania.

Ogółem: 3 207 145 Euro

Ostateczna kwota dostępnych środków w PLN zostanie określona z uwzględnieniem dostępnej kwoty alokacji dla Działania 8.5 RPO WK-P 2014-2020, wyliczonej zgodnie z algorytmem przeliczenia dostępnych środków EFS w ramach Działania przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w miesiącu podpisania umów o dofinansowanie.

w tym wsparcie finansowe EFS:  2 869 551 euro

w tym wsparcie finansowe krajowe:  337 594 euro

Wsparcie udzielane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”

w miejsce:

„Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania.

Ogółem: 9 500 000,00 

w tym wsparcie finansowe EFS:  8 500 000,00

Kwota wynika z Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P 2014-2020 na 2017 rok, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Nr 7/283/17 z dnia 22 lutego 2017 r.

w tym wsparcie finansowe krajowe: 1 000 000,00 zł”

Wsparcie udzielane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”

 • W podrozdziale 1.8 Podstawa prawna i dokumenty programowe zapis otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument przyjęty Uchwałą nr 26/1235/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 Juillet 2017 r. (z wyłączeniem Załącznika nr 3).

w miejsce:

„2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument przyjęty Uchwałą nr 4/133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. (z wyłączeniem Załącznika nr 3).

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia alokacji na konkurs w związku z aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz udostępnienia nowej funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie RPO WK-P na lata 2014-2020 pozwalającej Wnioskodawcom na składanie papierowych wersji wniosków na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu.

Powyższe zmiany w Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany do Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 obowiązują od 21 Juillet 2017 r.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale