The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in July 2017 r 7 August 2017 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 lipca 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 84 924 bezrobotnych.

Było to o 833 people (1,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 11 526 osób (12,0%) mniej niż w końcu lipca 2016 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 17 powiatach województwa (od 2 186 osób we Włocławku), natomiast wzrost odnotowano w 6 powiatach (od 17 osób w powiecie żnińskim do 82 osób w Bydgoszczy).

W lipcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 2448 people (2,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 96 450 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Poland w końcu lipca 2017 r. wyniosła 1141,4 tys. osób, w odniesieniu do czerwca 2017 zmniejszyła się o 10,2 tys. osób, czyli 0,9% (w analogicznym okpeople w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 31,0 tys. osób, czyli 2,2%). W stosunku do lipca 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 220,1 tys. osób (16,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In July 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8789 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 2,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 18,0% więcej niż w lipcu 2016 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance