The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in July 2017 r. 10 August 2017 print

In July 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 295 nowych bezrobotnych (the 12,8% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 5,8% mniej niż w lipcu 2016 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 16,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 206 bezrobotnych (12,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,2% mniej niż w lipcu 2016 roku).

Work – 5128 people - were 45,8% general exemptions (w czerwcu było to odpowiednio: 6046 persons and 47,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 3700 Unemployment (o 14,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 21,2% mniej niż w lipcu 2016 year).

Zatrudnienie subsydiowane started 1428 people (the 16,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 19,0% mniej niż w lipcu 2016 year):

 • 482 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 283 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (including 252 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 258 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 207 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 123 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 49 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 20 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 5 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 219 Unemployment (the 53,1% mniej niż w czerwcu 2017 roku i o 40,2% mniej niż w lipcu 2016 year), including 24 osoby skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 9 osób, w lipcu 2016 roku – 8 osób).

Staże started 1199 Unemployment (o 19,0% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 0,4% mniej niż w lipcu 2016 roku), including 23 osoby skorzystayearz bonu stażowego (o 19 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, but 16 osób mniej niż w lipcu 2016 roku).

Prace społecznie użyteczne adopted 219 Unemployment (the 23,0% więcej niż w czerwcu 2017 roku, ale o 12,4% mniej niż w lipcu 2016 years.). Żaden z bezrobotnych nie skorzystał z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (tak jak w poprzednim miesiącu było, przed rokiem było 29 people).

In July 2017 roku była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem były 2 people, przed rokiem – 1 osoba).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 July 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 20 444 Unemployment (wobec 19 531 przed miesiącem i 17 807 osób przed rokiem), including:

 • 7717 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu – 7042 osoby), including 99 osób w ramach bonu stażowego (w czerwcu – 94 osoby),
 • 5436 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w czerwcu 5246 people),
 • 2627 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu – 2425 people),
 • 2392 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu – 2357 people),
 • 1792 osoby odbyły prace społecznie użyteczne (w czerwcu – 1801 osób), including 2 osoby skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 21 osób),
 • 271 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu – 470 osób), 19 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącpeople 9 osób),
 • 195 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w czerwcu – 177 osób), w tym 22 osoby powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 18 osób),
 • 12 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (przed miesiącem nie było takich osób),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

In July 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 945 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu 2017 roku – 1428 people). Wszystkie osoby rozpoczęły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

As of the end of July 2017 year w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 36 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 9573 osoby pozostające bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 30 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 5746 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In July 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8861 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 2,0% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 19,0% więcej niż w lipcu 2016 year). W lipcu zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba availability of professional activation do 1651 places (o 5,6% mniej) oraz liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5959 places (o 1,7% mniej). Wzrosła liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1251 places (o 1,9% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1402 dotyczyły odbywania stażu, 249 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 413 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 40 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zgłoszono 3 proposals (żadna z propozycji nie dotyczyła formy subsydiowanej).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6406 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

 

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 7/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance