Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im August 2017 r. 13 September 2017 drucken

Im August 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 278 nowych bezrobotnych (die 0,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 7,7% mniej niż w sierpniu 2016 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 16,8% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 314 bezrobotnych (o 1,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 5,8% mniej niż w sierpniu 2016 roku).

Podjęcia pracy - 5399 osób – stanowiło 47,7% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w lipcu było to odpowiednio: 5128 osób i 45,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4137 bezrobotnych (o 11,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 11,1% mniej niż w sierpniu 2016 Jahr).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1262 Menschen (die 11,6% weniger als im Vormonat, aber 1,6% więcej niż w sierpniu 2016 Jahr):

 • 355 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 324 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 255 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 238 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 183 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 165 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 56 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 8 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 339 bezrobotnych (die 54,8% mehr als im Juli 2017 roku i o 20,2% więcej niż w sierpniu 2016 Jahr), w tym 5 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu były 24 osoby, w sierpniu 2016 roku – 12 osób).

Staże rozpoczęło 1025 bezrobotnych (o 14,5% mniej niż w miesiącu poprzedienim, ale o 46,6% więcej niż w sierpniu 2016 roku), w tym 9 osób skorzystaJahr bonu stażowego (o 14 osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 2 osoby mniej niż w sierpniu 2016 roku).

Prace społecznie użyteczne podjęło 212 bezrobotnych (die 3,2% mniej niż w lipcu 2017 roku i o 4,9% mniej niż w sierpniu 2016 Jahr). 7 osób bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem były 42 Menschen).

Im August 2017 roku były 2 osoby bezrobotne, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem była 1 osoba, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 August 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 20 428 bezrobotnych (wobec 20 444 przed miesiącem i 17 640 osób przed rokiem), w tym:

 • 7821 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 7717 osób), w tym 103 osoby w ramach bonu stażowego (w lipcu – 99 osób),
 • 5699 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lipcu 5436 Menschen),
 • 2249 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 2627 Menschen),
 • 2405 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 2392 Menschen),
 • 1761 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w lipcu – 1792 osoby), w tym 9 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem były 2 osoby),
 • 289 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 271 osób), 6 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 19 osób),
 • 188 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lipcu – 195 Menschen), w tym 22 osoby powyżej 60 roku życia (tak samo jak przed miesiącem),
 • 14 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 12 osób),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

Im August 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1187 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu 2017 roku – 945 Menschen). Wszystkie osoby rozpoczęły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu sierpnia 2017 Jahr w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 35 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 11 018 osób pozostających bez pracy (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 29 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 5656 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im August 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7658 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 13,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,7% mniej niż w sierpniu 2016 Jahr). W sierpniu zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej tun 1018 miejsc (o 38,3% mniej) oraz liczba ofert na pracę niesubsydiowaną tun 5353 miejsc (o 10,2% mniej). Wzrosła liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane tun 1287 miejsc (die 2,9% MEHR). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 904 dotyczyły odbywania stażu, 114 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 315 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 30 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie zgłoszono żadnej propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6245 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 8/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung