La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2017 r. 6 Octobre 2017 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 82 373 bezrobotnych. Było to o 1437 personnes (1,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 589 osób (13,3%) mniej niż w końcu września 2016 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 20 powiatach województwa (od 4 osób w powiecie wąbrzeskim do 180 osób w Bydgoszczy), natomiast wzrost odnotowano w 3 powiatach (od 4 osób w powiecie świeckim do 46 osób w powiecie radziejowskim).

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 615 personnes (0,6%) i w końcu miesiąca wyniosła 94 962 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2017 r. wyniosła 1117,4 tys. osób, w odniesieniu do sierpnia 2017 zmniejszyła się o 18,8 tys. osób, czyli 1,7% (w analogicznypersonnesesie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 22,8 tys. osób, czyli 1,7%). W stosunku do września 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 206,7 tys. osób (15,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

We wrześniu 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8868 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 15,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1,1% więcej niż we wrześniu 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale