The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komunikat w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 11 July 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. You. of 2017 r. Item. 1460 with amendments) (dalej: ustawy wdrożeniowej) 10 October 2017 print

 1. skróceniu terminów  (należy zauważyć, że skróceniu terminów w procedurze odwoławczej towarzyszą zmiany, które mają na celu usprawnienie procesu ponownej oceny wniosków o dofinansowanie projektów):
 • na autokontrolę z 21 na 14 dni (art. 56 paragraph. 2 ustawy);
 • na rozpatrzenie protestu – z 30 na 21 dni (art. 57 ustawy);
 • na łączne rozpatrzenie protestu – z 60 na 45 dni (art. 57 ustawy).
 1. możliwość wycofania protestu (art. 54a ustawy):
 • wprowadzono możliwość wycofania protestu do czasu zakończenia jego rozpatrzenia (art. 54a ust. 1 ustawy);
 • wycofanie protestu będzie możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez wnioskodawcę do instytucji rozpatrującej protest (art. 54a ust. 2 ustawy);
 • w przypadku wycofania protestu właściwa instytucja pozostawi protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę na piśmie (art. 54a ust. 3 point 1 i ust. 4 ustawy);
 • w przypadku wycofania protestu:
 1. nie będzie możliwe jego ponowne wniesienie (art. 54a ust. 5 ustawy);
 2. nie będzie możliwa skarga do sądu administracyjnego (art. 54a ust. 6 ustawy).

 

Do procedury odwoławczej wszczętej i niezakończonej do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 21 ustawy zmieniającej ustawę wdrożeniową). Powyższe oznacza, że protesty, które wpłyną do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P 2014-2020 po 2 September 2017 r. będą rozpatrywane z uwzględnieniem ww. zmian.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance