La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komunikat w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 11 Juillet 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. Vous. à partir de 2017 r. Article. 1460 avec amendements) (dalej: ustawy wdrożeniowej) 10 Octobre 2017 imprimer

 1. skróceniu terminów  (należy zauważyć, że skróceniu terminów w procedurze odwoławczej towarzyszą zmiany, które mają na celu usprawnienie procesu ponownej oceny wniosków o dofinansowanie projektów):
 • na autokontrolę z 21 na 14 dni (art. 56 paragraphe. 2 ustawy);
 • na rozpatrzenie protestu – z 30 na 21 dni (art. 57 ustawy);
 • na łączne rozpatrzenie protestu – z 60 na 45 dni (art. 57 ustawy).
 1. możliwość wycofania protestu (art. 54a ustawy):
 • wprowadzono możliwość wycofania protestu do czasu zakończenia jego rozpatrzenia (art. 54a ust. 1 ustawy);
 • wycofanie protestu będzie możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez wnioskodawcę do instytucji rozpatrującej protest (art. 54a ust. 2 ustawy);
 • w przypadku wycofania protestu właściwa instytucja pozostawi protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę na piśmie (art. 54a ust. 3 point 1 i ust. 4 ustawy);
 • w przypadku wycofania protestu:
 1. nie będzie możliwe jego ponowne wniesienie (art. 54a ust. 5 ustawy);
 2. nie będzie możliwa skarga do sądu administracyjnego (art. 54a ust. 6 ustawy).

 

Do procedury odwoławczej wszczętej i niezakończonej do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 21 ustawy zmieniającej ustawę wdrożeniową). Powyższe oznacza, że protesty, które wpłyną do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej RPO WK-P 2014-2020 po 2 Septembre 2017 r. będą rozpatrywane z uwzględnieniem ww. zmian.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale