La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komunikat w sprawie zmiany Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 10 Octobre 2017 imprimer

S'il vous plaît noter, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 38/1765/17 z dnia 27 Septembre 2017 r. zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 des sous-mesure 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • W Ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

„Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi
22 000 000,00 zł, w tym 19 684 210,52 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 315 789,48 zł pochodzi z budżetu państwa.”

w miejsce:

„Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 19 985 320,00 zł, w tym 17 881 602,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
2 103 717,90 zł pochodzi z budżetu państwa.”

 • W podrozdziale 1.6 Kwota dostępna Regulaminu Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

„Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania. Ogółem: 22 000 000,00 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 19 684 210,52 zł

w tym wsparcie finansowe krajowe: 2 315 789,48 zł”

w miejsce:

„Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania. Ogółem: 19 985 320,00 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 17 881 602,10 zł

w tym wsparcie finansowe krajowe: 2 103 717,90 zł”

 • W podrozdziale 4.4 Lista ocenionych projektów Regulaminu Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

„Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Dyrektora WUP listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu, o której mowa w art. 44 paragraphe. 4 ustawy wdrożeniowej.

W sytuacji gdy wartość złożonych projektów nie przekracza alokacji dostępnej w konkursie, możliwe jest rozstrzyganie konkursu poprzez zatwierdzenie kilku list, o których mowa w art. 44 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. W związku z czym w przypadku tej części projektów, co do których została pozytywnie zakończona ocena formalno-merytoryczna, tparagraphe/span>. projekt przeszedł pozytywnie proces negocjacji, IP WUP może zatwierdzić listę i rozstrzygnąć w tym zakresie konkurs, a następnie podpisać umowy z tymi wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Sytuacja taka może mieć miejsce przed zakończeniem procesu negocjacji wszystkich projektów. Po liście dotyczącej ostatniego cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu sporządzana jest lista zbiorcza, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej zawierająca wszystkie projekty uszeregowane w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.”

w miejsce:

„Rozstrzygnięcie konkursu/tury konkursowej następuje poprzez zatwierdzenie przez Dyrektora WUP listy wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu/tury konkursowej.

 • W podrozdziale 4 Lista ocenionych projektów Regulaminu Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

 „Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania, zostaje zamieszczona na stronie IP www.wup.torun.pl, a także na stronie www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu/cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu.”

w miejsce:

‘Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania, zostaje zamieszczona na stronie IP www.wup.torun.pl, a także na stronie www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu/tury konkursowej.”

 • W przypisie nr 59 w podrozdziale nr 4.2.1 Zasady ogólne Regulaminu Konkursu zapis otrzymuje brzmienie:

„Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć dzień zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów, o której mowa w art. 44 ust.4 ustawy. W przypadku konkursu rozstrzyganego cząstkowo jest to zbiorcza lista wszystkich ocenionych projektów, sporządzana po liście dotyczącej ostatniego cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu.”

w miejsce:

„Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć dzień zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów, o której mowa w art. 44 ust.4 ustawy.”

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia alokacji na konkurs oraz zmiany zapisów ustawy
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 • Zmiany w załącznikach do Regulaminu Konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu Konkursu:

 1. Załącznik nr 8 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami;
 2. Załącznik nr 9 – wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) wraz z załącznikami.

Najważniejsze wprowadzone zmiany w załącznikach obejmują:

 • aktualizację zapisów wynikających z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • aktualizację zapisów wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych;
 • aktualizację zapisów wynikających ze zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;
 • aktualizację Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • aktualizację zapisów wynikających ze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • zmiany redakcyjne nie mające wpływu na część merytoryczną załączników.

Powyższe zmiany w Ogłoszeniu, Regulaminie Konkursu oraz załącznikach nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany do Ogłoszenia oraz Regulaminu Konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 obowiązują od 27 Septembre 2017 r.

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale