La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych we wrześniu 2017 r. 12 Octobre 2017 imprimer

We wrześniu 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 237 nowych bezrobotnych (la 19,1% więcej niż w miesiącu poprzednim, d'un 13,3% mniej niż we wrześniu 2016 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 22,4% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 724 bezrobotnych (o 21,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 6,9% mniej niż we wrześniu 2016 roku).

Podjęcia pracy - 7782 personnes - ont été 56,7% exemptions générales (w sierpniu było to odpowiednio: 5399 osób i 47,7%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5851 bezrobotnych (o 41,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 15,7% mniej niż we wrześniu 2016 année).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1931 personnes (la 53,0% plus que le mois précédent et le 0,3% więcej niż we wrześniu 2016 année):

 • 623 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 447 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 407 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 311 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 268 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 195 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 76 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 10 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 503 bezrobotnych (la 48,4% de plus qu'en Août 2017 roku i o 8,6% więcej niż we wrześniu 2016 année), w tym 16 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 5 osób, we wrześniu 2016 roku – 20 osób).

Staże rozpoczęło 1061 bezrobotnych (o 3,5% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 32,8% więcej niż we wrześniu 2016 roku), w tym 4 osoby skorzystałyannéeonu stażowego (o 5 osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 34 osoby mniej niż we wrześniu 2016 roku).

Prace społecznie użyteczne podjęło 178 bezrobotnych (la 16,0% mniej niż w sierpniu 2017 roku i o 25,8% mniej niż we wrześniu 2016 année). 7 osób bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (tak ja w poprzednim miesiącu, przed rokiem były 23 osoby).

We wrześniu 2017 roku nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem były 2 personnes, przed rokiem była 1 osoba).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 30 Septembre 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 20 262 bezrobotnych (wobec 20 428 przed miesiącem i 17 303 osób przed rokiem), w tym:

 • 7461 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu – 7821 osób), w tym 90 osób w ramach bonu stażowego (w sierpniu – 103 osoby),
 • 5883 osoby do 30 roku życia zatrudnione były w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w sierpniu 5699 personnes),
 • 2493 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu – 2405 personnes),
 • 2181 osób pracowało w ramach robót publicznych (w sierpniu – 2249 personnes),
 • 1678 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w sierpniu – 1761 osób), w tym 16 osób korzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 9 osób),
 • 364 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu – 289 osób), 19 osób korzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 6 osób),
 • 187 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w sierpniu – 188 osób), w tym 25 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 22 osoby),
 • 13 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 14 osób),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

We wrześniu 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1014 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu 2017 roku – 1187 personnes). 1013 osób rozpoczęło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, 1 osoba w projektach konkursowych realizowanych przez PUP.

Według stanu w końcu września 2017 année w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 37 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 11 111 osób pozostających bez pracy (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 31 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 5737 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

We wrześniu 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8865 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 15,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1,0% więcej niż we wrześniu 2016 année). We wrześniu zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej faire 1312 miejsc (o 28,9% więcej), liczba ofert na pracę niesubsydiowaną faire 5997 miejsc (o 12,0% więcej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane faire 1556 miejsc (la 20,9% PLUS DE). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1164 dotyczyły odbywania stażu, 148 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 287 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 22 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zgłoszono 15 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 6992 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 12 bezrobotnych.

 

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 9/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale