Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów 18 Oktober 2017 drucken

W dniu 27 September 2017 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 38/1700/17 w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Podobnie jak w latach poprzednich w opracowanym przez WUP projekcie wykazu zawodów uwzględniono uwagi partnerów instytucjonalnych i został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Toruniu.

 Wykaz ten zgodnie z zapisem art. 8 Absatz. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 April 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. Artikel. 1065 mit anschließendem. zm.) auf 12 Oktober 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung