Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim – raport z badania 26 Oktober 2017 drucken

Raport jest efektem prac w ramach badania „Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawskopomorskim” wykonanego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Badania przeprowadziła firma Market Research World z siedzibą w Gliwicach.

Głównym celem badania była identyfikacja gałęzi produkcji, handlu lub usług charakteryzujących się największym potencjałem kreowania nowych miejsc pracy, a także wskazanie perspektyw rozwoju tych branż i określenie zapotrzebowania na kadry, w tym pracowników z zagranicy.

Raport ma charakter wielowątkowy. Zawiera m.in. charakterystykę branż istotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego, identyfikację branż o największym potencjale zatrudnieniowym, opis nowo powstałych podmiotów gospodarczych, informacje dotyczące absolwentów w województwie, a także dane i opinie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz jakościowych metodach pozyskiwania danych: indywidualnych wywiadach pogłębionych, telefonicznych wywiadach pogłębionych i zogniskowanych wywiadach grupowych.

Opracowanie zawiera szczegółowe dane dla województwa kujawsko-pomorskiego, a także dla każdego z pięciu podregionów z osobna: bydgosko-toruńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, świeckiego i włocławskiego. Zakres czasowy dla części diagnostycznej ustalono na lata 2014–2016, w przypadku części prognostycznej natomiast – do roku 2025.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd -> Publikacje -> Publikacje rynku pracy

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung